Algemene verkoopvoorwaarden

Elke bestelbon (gefaxt of opgestuurd via e-mail) die door de klant is ondertekend, bindt hem onherroepelijk, ongeacht of al dan niet een voorschot werd betaald.

-

Behoudens andersluidende bepaling zijn de facturen contant te betalen.

-

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een deel of van het totale bedrag op de factuur, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding tot beloop van 15%, met een minimum van 50 €. Bovendien zal een interest verschuldigd zijn tot beloop van 8% vanaf de vervaldag van de factuur.

Indien een factuur niet is betaald op de vervaldatum, worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien hebben wij in dat geval het recht om de leveringen op te schorten of lopende contracten voor de nog uit te voeren leveringen op te zeggen.

-

Rekening houdend met de aard van de goederen wordt de aansprakelijkheid overgedragen bij de levering. Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht gebeuren op de leveringsbon bij de ontvangst en voor het vertrek van onze chauffeur. De klacht moet binnen 24 uur schriftelijk bevestigd worden.

In de veronderstelling dat het geleverde product niet zou worden verbruikt bij de ontvangst, zal de klant ze bewaren op een plaats die beschut is tegen warmte en koude, bij een temperatuur onder 7°. De nv GRAINS NOIRS zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen die voortvloeit uit de slechte bewaring van dit product na de levering.

In geval van annulering van een bestelling 24 uur voor de leveringsdatum, zal een vergoeding van 50% verschuldigd zijn.

Indien de bestelling wordt geannuleerd op de dag van de levering, zal een vergoeding van 100% verschuldigd zijn.

De termijnen voor levering van de goederen bij de klant worden louter indicatief opgegeven en kunnen in geen geval onze aansprakelijkheid met zich brengen.

Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot de uitkering van een of andere schadeloosstelling of vergoeding.

Elk geval of feit dat in onze hoofde geen fout vormt en dat de uitvoering van de transactie zou kunnen stopzetten, opschorten of onderbreken, wordt ten onze gunste voorbehouden en ontlast ons van elke aansprakelijkheid, zelfs in geval van overmacht.

-

De prijzen zullen diegene zijn die van kracht zijn bij de levering. De prijzen van onze tarieven worden indicatief vastgelegd.

De leveringskosten worden berekend naargelang de leveringsplaats en het bedrag van de bestelling.

-

Elk geschil met betrekking tot de Interpretatie of uitvoering van onderhavige voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel en Mijnheer de Rechter van het eerste kanton van Brussel.

-

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en/of elk contract.